Лични предпазни средства и безплатно работно/униформено облекло

Лични предпазни средства и безплатно работно/униформено облекло
24 ноември 2021

Лични предпазни средства (ЛПС), в това число, специално работно облекло, се предоставят на работниците и служителите при условия и ред, определени в Наредба № 3 за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място (ДВ, бр. 46 от 2001 г.). Основната характеристика на ЛПС и специалното работно облекло е, че те са специално предназначени за опазване на здравето и безопасността на работещите. Т.е. определят се в зависимост от резултатите от оценката на професионалните и здравни рискове на конкретните работни места.

Изборът на специално работно облекло/ЛПС трябва да се съобрази с редица условия и изисквания, подробно описани в Наредба № 3 и в приложенията към нея - неизчерпателния списък на дейности, които могат да изискват прилагане на лични предпазни средства, посочени в приложение № 1, неизчерпателния списък на лични предпазни средства, посочени в приложение № 2, таблицата за части на тялото на работещите, изложени на рискове, посочена в приложение № 3.  Личните предпазни средства трябва: да осигуряват защита от рисковете, при които се прилагат, без те самите да водят до увеличаване на който и да е риск; да отговарят на условията на съответното работно място; да са съобразени с ергономичните изисквания и здравословното състояние на работещите; да съответстват на размерите на използващия ги, ако е необходимо, след подходящо регулиране.

ЛПС се предоставят на работещите в деня на постъпването им на работа. Те трябва да отговарят на нормите и изискванията за осигуряване на безопасност и опазване на здравето, съдържащи се в приложимите за съответното ЛПС нормативни актове, свързани със съществените изисквания към продуктите, които са предназначени за пускане на пазара и/или за пускане в действие. Работодателят предварително информира всеки работещ за рисковете, от които го защитават личните предпазни средства, които той му предоставя за ползване. Той съставя Списък, който съдържа работните места, професии и видове работи, за които се използват ЛПС, срок за износване, като осигурява известен резерв от лични предпазни средства. Работодателят е длъжен да извършва периодични проверки за качествата на ЛПС, удостоверени с протоколи. Работодателят изготвя и списък за раздадените лични предпазни средства и специално работно облекло, съгласно идентифицирания риск, на който са изложени работещите и писмени документи, удостоверяващи предоставянето им. Той следва да изготви заповед за съхраняване на лични предпазни средства, които се използват аварийно.

 


Безплатното работно и униформено облекло се предоставя на основание чл. 296, ал. 1 от Кодекса на труда КТ. Условията и редът за осигуряване на безплатното работно/ униформено облекло са определени с Наредбата за безплатното работно и униформено облекло (ДВ, бр. 9 от 2011 г.).

 

Наредбата се прилага за работници и служители, работещи по трудово правоотношение.

Работно облекло се осигурява, с оглед да се запази личното облекло (чл. 3).

Униформено облекло се предоставя, когато при изпълнение на задълженията, се налага отличаване на работниците и служителите от останалото население, както и с оглед дейността на предприятието (чл. 4.).

Работодателят, след предварителни консултации с представителите на синдикалните организации, с представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 от Кодекса на труда и с комитета/групата по условия на труд, е длъжен с писмен документ да определи: работните места и видовете работа, за които се осигурява работно облекло; работниците и служителите, които имат право на такова облекло; вида, характеристиките и отличителните знаци на работното и/или униформеното облекло; срока за износване и условията за ползване, като не се допуска заменянето на работно и/или униформено облекло с пари.

Правото за предоставяне на работно/униформено облекло и/или специално работно облекло (ЛПС) зависи от спецификата на извършваната дейност и от конкретното работно място.

 

Източник: Министерство на труда и социалната политика.

18 август 2022
Технологии

Тук ще намерите цялата информация за иновативните ни технологии, които са интегрирани в нашите продукти с марка BWOLF за работно облекло, защитни обувки, ЛПС и b-well за медицинско облекло и сабо. Всеки един метод е резултат от дългогодишни разработки на нашите специалисти. Стремежът да удовлетворим желанията и работните потребности на клиентите ни е и нашата мотивация да създадем съвременни технологии, които максимално кореспондират с тях. За ваше удобство и улеснение при избор на продукт, ние сме обозначили всеки артикул със съответстващата го технология.

прочети още
23 ноември 2021
Избор на подходящи работни обувки

Изборът на подходящите работни обувки е изключително важен за абсолютно всички, които ценят своето здраве. Особено голямо внимание за избора на подходящи работни обувки трябва да обърнат всички онези професии, който прекарват голяма част от ежедневието си на крак.

прочети още
16 ноември 2021
Задължителни изисквания при избора на работни облекла

Редица фактори трябва да бъдат взети под внимание, които да гарантират избора на подходящо работно облекло, което да е съобразено с дейността на фирмата където работим.

прочети още